لباس کار برق که آهن ربا را به خود جذب می کند

تاریخچه لباس های کار مقاوم در برابر شعله در کره بسیار کوتاه است. در مقایسه با موارد پیشرفته در کشورهای خارجی، استانداردها و سیستم های تجهیزات حفاظتی در برابر قوس الکتریکی ناکافی است.

از آنجایی که KEPCO برای اولین بار در کره لباس کار ضد حریق را به همه کارکنان معرفی کرد، آگاهی از اهمیت لباس کار ضد حریق و ایمنی شخصی تازه تاسیس است.

وضعیت فعلی لباس کار برق نه تنها نماینده کره است، بلکه به سطح جهانی رسیده است، اما چالش هایی برای حل دارد.

این اجرای لباس های کاری کاربردی تر و پیچیده تر است که با توسعه بیشتر طراحی مطابق با روند زمانه است. تلاش های مختلف برای توسعه پارچه ها و طرح ها برای این منظور به طور پیوسته ادامه خواهد داشت.

تاریخچه لباس کار ضد حریق در کره بسیار کوتاه است. در کره، جایی که استانداردها و سیستم‌های تجهیزات حفاظتی در برابر قوس الکتریکی در مقایسه با موارد پیشرفته در سایر کشورها ناکافی است.

KEPCO برای اولین بار در کره لباس‌های کار ضد حریق را به همه کارکنان معرفی کرد و اهمیت لباس کار ضد حریق و آگاهی از امنیت شخصی.

گذار از لباس کار ساده به لباس کار مقاوم در برابر شعله تبدیل به یک نقطه عطف مهم در حفاظت از جان همه کارگرانی شده است که در محیطی کار می کنند که همیشه در معرض خطر قوس الکتریکی است.

ایمنی و کارایی افراد به طور همزمان. این ماده با استفاده از الیاف آرامید Nomex (R) Dupont’s Nomex (R) و تغییر الگوها و طرح های مختلف با تمرکز بر بهبود کارایی کارگران شاغل در این زمینه، عملکرد مقاوم در برابر شعله دائمی و عالی دارد.

پدیده ای به نام تخلیه در اثر تجزیه دی الکتریک هوا ایجاد می شود. هوا معمولاً جریان الکتریکی (عایق) را هدایت نمی کند، اما زمانی که میدان الکتریکی (ولتاژ در واحد طول بین اجسام باردار) از 30 کیلو ولت بر سانتی متر تجاوز کند.

عایق به سرعت انجام می شود. نابود شده و برق این یک واقعیت شناخته شده است که خوب کار می کند. در زمان خرابی عایق، نور و صدا از هوای لحظه ای با دمای بالا تولید می شود. اگر تخلیه به سمت بدن انسان ایجاد شود، جریان زیادی در مدت زمان بسیار کوتاهی از بدن عبور می کند که منجر به مرگ در کار با خط زنده می شود.
این پدیده های تخلیه با توجه به نوع جسم باردار، ولتاژ تخلیه و جریان به دشارژ کرونا، دشارژ قوس، تخلیه برس، تخلیه جرقه، دشارژ خزشی و … طبقه بندی می شوند.